ເຊໂປນ

ເຊໂປນ in ເມືອງສະມ້ວຍ.

ເຊໂປນ

waterway
River