ນຳ້ຫວ້ຍລັນໂບ

ນຳ້ຫວ້ຍລັນໂບ in ເມືອງພູວົງ.

ນຳ້ຫວ້ຍລັນໂບ

waterway
River