ອັດຕະປື

ອັດຕະປື
ເມືອງພູວົງ 8
ເມືອງສາມັກຄີໄຊ 13
ເມືອງສະໜາມໄຊ 9
ເມືອງສານໄຊ 8
ເມືອງໄຊສະຖານ 5