ອັດຕະປື

ອັດຕະປື
ເມືອງພູວົງ 10
ເມືອງສາມັກຄີໄຊ 10
ເມືອງສະໜາມໄຊ 8
ເມືອງສານໄຊ 8
ເມືອງໄຊສະຖານ 3