ອັດຕະປື

ອັດຕະປື
ເມືອງພູວົງ 8
ເມືອງສາມັກຄີໄຊ 11
ເມືອງສະໜາມໄຊ 10
ເມືອງສານໄຊ 8
ເມືອງໄຊສະຖານ 3