ອັດຕະປື

ອັດຕະປື
ເມືອງພູວົງ 8
ເມືອງສາມັກຄີໄຊ 16
ເມືອງສະໜາມໄຊ 9
ເມືອງສານໄຊ 8
ເມືອງໄຊສະຖານ 6