ເຊຄະຫມານ

ເຊຄະຫມານ, also known as Xe Kaman River in ເມືອງໄຊສະຖານ.

ເຊຄະຫມານ

alt_name
Xe Kaman River
waterway
River