ຫຫລຸມພູ

ຫຫລຸມພູ in ເມືອງພູວົງ.

ຫຫລຸມພູ

waterway
River