ຫວ້ຍຂຸນ

ຫວ້ຍຂຸນ in ເມືອງພູວົງ.

ຫວ້ຍຂຸນ

waterway
River