ນຳ້ປາ

ນຳ້ປາ in ເມືອງສານໄຊ.

ນຳ້ປາ

waterway
River