ຫວ້ຍຊອ້ຍ

ຫວ້ຍຊອ້ຍ in ເມືອງສະໜາມໄຊ.

ຫວ້ຍຊອ້ຍ

waterway
River
camp_site
ເຊປວງໄລ ອັດຕະປື