ນຳ້ມຸນ

ນຳ້ມຸນ in ເມືອງດັກຈຶງ.

ນຳ້ມຸນ

waterway
River