ເຊຄະຫມານ

ເຊຄະຫມານ in ເມືອງດັກຈຶງ.

ເຊຄະຫມານ

waterway
River