ເຊໂດນ

ເຊໂດນ in ເມືອງທ່າແຕງ.

ເຊໂດນ

waterway
stream