ເຊໂດນ

ເຊໂດນ in ເມືອງລະມາມ.

ເຊໂດນ

waterway
River