ນຳ້ປັດ

ນຳ້ປັດ in ເມືອງຄອບ.

ນຳ້ປັດ

waterway
river