ນຳ້ພູນ

ນຳ້ພູນ in ເມືອງທົ່ງມີໄຊ.

ນຳ້ພູນ

waterway
River