ນຳ້ຮວງ

ນຳ້ຮວງ in ເມືອງພຽງ. In the area there is, inter alia, a fuel station.

ນຳ້ຮວງ

waterway
river
Village
ປາກຊອງ, ນາສໍພັນ, ນາແວນ, ນ້ຳປຸຍ
Gas station
Staroil