ນຳ້ຊານ

ນຳ້ຊານ in ລ້ອງຊານ.

ນຳ້ຊານ

waterway
River