ໄຊສົມບູນ

ໄຊສົມບູນ
ອະນຸວົງ 10
ຮົ່ມ 4
ລ້ອງແຈ້ງ 11
ລ້ອງຊານ 2
ເມືອງທ່າໂທມ 6