ໄຊສົມບູນ

ໄຊສົມບູນ
ອະນຸວົງ 8
ຮົ່ມ 4
ລ້ອງແຈ້ງ 12
ລ້ອງຊານ 2
ເມືອງທ່າໂທມ 6