ໄຊສົມບູນ

ໄຊສົມບູນ
ອະນຸວົງ 9
ຮົ່ມ 4
ລ້ອງແຈ້ງ 11
ລ້ອງຊານ 3
ເມືອງທ່າໂທມ 6