ນຳ້ນຽດ

ນຳ້ນຽດ in ເມືອງທ່າໂທມ.

ນຳ້ນຽດ

waterway
River