ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງືມ 2

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງືມ 2 is a building in ອະນຸວົງ.

ເຂື່ອນໄຟຟ້ານໍ້າງືມ 2

building
Yes