Cartogiraffe.com

ခတ္တာလမ်း

ခတ္တာလမ်း သည် မိတ္ထီလာ တွင် 30 နှင့် ခွဲအား ရ၊ ဒုႏၶႏၶ လႃႈ ၵႃႇ ၼႆႉ 30 ၵႃႇ ၼႆႉ ခတ္တာလမ်း ။

မြန်မာ: မြေပုံတွင် အသုံးပြု အလုပ် ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ခတ္တာလမ်း

လမ်းအမျိုးအစာ
လမ်းမှတ်
အများစု အရွယ် (amya:su a rwa:)