Cartogiraffe.com

လက်ဝဲသုန္ဒရလမ်း

လက်ဝဲသုန္ဒရလမ်း ကို မိတ္ထီလာ တည်နေရာတွင် ဒုတိယ လမ်း ဖြစ် သ.

မြန်မာ: မြေပုံတွင် အသုံးပြု အလုပ် ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ ၀ လက်ဝဲသုန္ဒရလမ်း

လမ်းအမျိုးအစာ
လမ်းမှတ်