ផ្លូវជាតិលេខ៤៤

ផ្លូវជាតិលេខ៤៤ is a street in ស្រុកសំរោងទង.

ផ្លូវជាតិលេខ៤៤

type of road
Country or state road