ចំការកៅស៊ូ ជប់

ចំការកៅស៊ូ ជប់ in ខេត្តត្បូងឃ្មុំ.

ចំការកៅស៊ូ ជប់

landuse
forest