គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ

គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ is a street in ស្រុកកំពង់សីលា.

គម្រោងផ្លូវល្បឿនលឿនភ្នំពេញ-ព្រះសីហនុ

type of road
construction