ខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ
ស្រុកកំពង់សីលា 8
Krong Preah Sihanouk 225
Prey Nob 32
Stueng Hav 5