ខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ
ស្រុកកំពង់សីលា 10
ព្រះសីហនុ 235
ស្រុកព្រៃនប់ 48
ស្ទឹងហាវ 11