ខេត្តព្រះសីហនុ

ខេត្តព្រះសីហនុ
ស្រុកកំពង់សីលា 9
ព្រះសីហនុ 226
ស្រុកព្រៃនប់ 35
ស្ទឹងហាវ 10