Cartogiraffe.com

Algérie ⵍⵣⵣⴰⵢⴻⵔ الجزائر

رقم سري لتحديد الموقع على الخريطة Algérie ⵍⵣⵣⴰⵢⴻⵔ الجزائر

رسم كرتوني يصور الجزائر بأسلوب الرسوم المتحركة. أظهر المنازل المحلية النموذجية والمناظر الطبيعية والمعالم. دمج عناصر مثل المنازل التقليدية المبنية من الطين لعرض الهندسة المعمارية الفريدة، والكثبان الرملية الشاهقة في صحراء الصحراء للمناظر الطبيعية، والأماكن المعروفة مثل قصبة الجزائر أو آثار تيمقاد الرومانية للمعالم. قدِّم رسمًا حيويًا يلتقط جوهر وفرادى الجزائر.
Alger Béchar Naâma El Bayadh Adrar Tindouf Oran Aïn Témouchent Sidi Bel Abbès Mascara Mostaganem Constantine Guelma Mila Skikda Jijel Sétif Batna Oum El Bouaghi Béjaïa Bordj Bou Arreridj M'Sila Ghardaïa Tamanrasset Ouargla Illizi El Oued Biskra Djelfa Laghouat Tébessa Khenchela Tlemcen Saïda Tiaret Tissemsilt Relizane Médéa Bouira Souk Ahras Tizi Ouzou Boumerdès Aïn Defla Blida Chlef Tipaza Annaba El Tarf Bordj Badji Mokhtar Timimoune Touggourt Béni Abbès In Salah El M'Ghair Djanet In Guezzam El Meniaa Ouled Djellal
Algérie ⵍⵣⵣⴰⵢⴻⵔ الجزائر
Alger
Daïra de Chéraga
Draria
Zeralda ⵣⵉⵔⴰⵍⴷⴰ زرالدة
Bir Mourad Raïs
Birtouta
Daïra Bab El Oued
Baraki
Bouzaréah
Dar el-Beïda
El Harrach
Hussein Dey
Daïra Sidi M'Hamed
Rouiba
Béchar
Daïra de Béchar
Daïra de Béni Ounif
Daïra de Lahmar
Daïra de Kenadsa
Daïra de Taghit
Daïra de Abadla
Naâma
Daïra Moghrar
daïra Assela
Daïra de Aïn Séfra
daïra Mecheria
Daïra Sfissifa
daïra Naâma
daïra Makman Ben Amer
El Bayadh
Daïra El Abiodh Sidi Cheikh
daïra Brezina
daïra Boualem
daïra El Bayadh
Daïra de Rogassa
daïra Bougtob
daïra Chellala
daïra Boussemghoun
Adrar
Daïra Tsabit
Daïra de Reggane
Daïra d'Aoulef
Daïra de Zaouiet Kounta
Daïra Adrar
Daïra de Fenoughil
Tindouf
Daïra Tindouf
Oran
Daïra Oran
Daïra Bethioua
Daïra Arzew
Daïra Gdyel
Daïra Bir El Djir
Daïra Oued Tlelat
Daïra Es Senia
Daïra Boutlelis
Daïra Aïn Turk
Aïn Témouchent
Daïra Ain El Arbaa
Daïra Ain Kihal
Daïra Ain Temouchent
Daïra Beni Saf
Daïra El Amria
Daïra El Malah
Daïra Hammam Bou Hadjar
Daïra Oulhaca El Gheraba
Sidi Bel Abbès
Daïra Marhoum
Daïra Ras El Ma
Daïra Merine
Daïra Moulay Slissen
Daïra Ben Badis
Daïra Sidi Ali Boussidi
Daïra Tessala
Daïra Aïn El Berd
Daïra Sfisef
Daïra Tenira
Daïra Mostefa Ben Brahim
Daïra Sidi Bel Abbès
Daïra Sidi Lahcene
Daïra Sidi Ali Benyoub
Daïra Telagh
Mascara
Daïra Aouf
Daïra Hachem
Daïra Oued El Abtal
Daïra El Bordj
Daïra Mohammadia
Daïra Oggaz
Daïra Sig
Daïra Zahana
Daïra Bouhanifia
Daïra Aïn Fekan
Daïra Oued Taria
Daïra Ghriss
Daïra de Mascara
Daïra Tighennif
Daïra Ain Fares
Daïra Tizi
Mostaganem
daïra Aïn Nouissy
daïra Hassi Mameche
daïra Bouguirat
daïra Mesra
Daïra Mostaganem
daïra Kheireddine
daïra Aïn Tedles
daïra Sidi Lakhdar
daïra Sidi Ali
daïra Achaacha
Constantine
Daïra Constantine
Daïra Ibn Ziad
Daïra Zighoud Youcef
Daïra Aïn Abid
Daïra El Khroub
Daïra Hamma Bouziane
Guelma
Daïra Houari Boumediène
Daïra Ain Makhlouf
Daïra Boucheghouf
Daïra Guelaat Bou Sbaa
Daïra Guelma
Daïra Hammam Debagh
Daïra Hammam Nbails
Daïra Heliopolis
Daïra Khezara
Daïra Oued Zenati
Mila
Daïra Aïn Beida Harriche
Daïra Bouhatem
Daïra Chelghoum Laïd
Daïra Ferdjioua
Daïra Grarem Gouga
Daïra Mila
Daïra Oued Endja
Daïra Sidi Mérouane
Daïra Tadjenanet
Daïra Tassadane Haddada
Daïra Teleghma
Daïra Terrai Bainen
Daïra Rouached
Skikda
Daira Ben Azzouz
Daïra Ain Kechra
Daïra Azzaba
Daïra Collo
Daïra El Hadaik
Daïra El Harrouch
Daïra Ouled Attia
Daïra Oum Toub
Daïra Ramdane Djamel
Daïra Sidi Mezghiche
Daïra Skikda
Daïra Tamalous
Daïra Zitouna
Jijel
Daïra Jijel
Daïra Settara
Daïra El Milia
Daïra El Ancer
Daïra Chekfa
Daïra Taher
Daïra Djimla
Daïra Ziama Mansouriah
Daïra El Aouana
Daïra Texenna
Daïra Sidi Maarouf
Sétif
Daïra Amoucha
Daïra Aïn Arnat
Daïra Aïn El Kebira
Daïra Babor
Daïra Beni Aziz
Daïra Beni Ouartilane
Daïra Bir El Arch
Daïra Bouandas
Daïra Bougaa
Daïra Djemila
Daïra El Eulma
Daïra Guenzet
Daïra Guidjel
Daïra Hammam Sokhna
Daïra Maouklane
Daïra Sétif
Daïra Aïn Azal
Daïra Aïn Oulmane
Daïra Salah Bey
Daïra Hammam Guergour
Batna
Daïra de Batna
Daïra de Merouana
Daïra Ras El Aïoun
Daïra de Aïn Djasser
Daïra Seriana
Daïra d'El Madher
Daïra de Aïn Touta
Daïra d'Arris
Daïra Barika
Daïra de Chemora
Daïra de Djezzar
Daïra d'Ichemoul
Daïra de Menaa
Daïra de N'Gaous
Daïra Ouled Si Slimane
Daïra de Seggana
Daïra T'Kout
Daïra Tazoult
Daïra Teniet El Abed
Daïra Timgad
Daïra de Bouzina
Oum El Bouaghi
Daïra Aïn Babouche
Daïra Aïn Beïda
Daïra Aïn Fakroun
Daïra Aïn Kercha
Daïra Aïn Mlila
Daïra Fkirina
Daïra Ksar Sbahi
Daïra Meskiana
Daïra Oum El Bouaghi
Daïra Sigus
Daïra Souk Naâmane
Daïra Dhalaa
Béjaïa
Daïra El Kseur
Daïra Adekar
Daïra Béjaïa
Daïra Sidi-Aïch
Daïra Chemini
Daïra Ifri Ouzellaguen
Daïra Akbou
Daïra Tazmalt
Daïra Ighil Ali
Daïra Seddouk
Daïra Timezrit
Daïra Beni Maouche
Daïra Kherrata
Daïra Darguina
Daïra Souk El-Ténine
Daïra Amizour
Daïra Barbacha
Daïra Tichy
Daïra Aokas
Bordj Bou Arreridj
Daïra Bordj Bou Arreridj
Daïra Djaafra
Daïra Bordj Zemoura
Daïra Mansourah
Daïra Medjana
Daïra El Hammadia
Daïra Bordj Ghedir
Daïra Ras El Oued
Daïra Ain Taghrout
Daïra Bir Kasdali
M'Sila
Daïra Ben Srour
Daïra Aïn El Melh
Daïra Djebel Messaad
Daïra Medjedel
Daïra Khoubana
Daïra Bou Sâada
Daïra Sidi Ameur
Daïra Chellal
Daïra Ouled Sidi Brahim
Daïra Magra
Daïra Ouled Derradj
Daïra M'Sila
Daïra Hammam Delaa
Daïra Sidi Aïssa
Daïra Aïn El Hadjel
Ghardaïa
Daïra Metlili Châamba
Daïra Zelfana
Daïra Guerrara
Daïra Bounoura
Daïra Ghardaia
Daïra Dhaïa Ben Dhahoua
Daïra Berriane
Tamanrasset
Daïra Tazrouk
Daïra Tamanrasset
Daïra Abalessa
Ouargla
Daïra Ouargla
Daïra Sidi Khouiled
Daïra El Hadjira
Daïra Hassi Messaoud
Daïra El Borma
Daïra N'Goussa
Illizi
Daïra d'In Amenas
Daïra d'Illizi
El Oued
Daïra El Oued
Daïra Guemar
Daïra Reguiba
Daïra Magrane
Daïra Taleb Larbi
Daïra Debila
Daïra Hassi Khelifa
Daïra Bayadha
Daïra Robbah
Daïra Mih Ouensa
Biskra
Daïra Biskra
Daïra Djemorah
Daïra El Kantara
Daïra El Outaya
Daïra Foughala
Daïra M'Chouneche
Daïra Ourlal
Daïra Sidi Okba
Daïra de Tolga
Daïra Zeribet El Oued
Djelfa
Daïra Faïdh El Botma
Daïra Messâad
Daïra Aïn El Ibel
Daïra El Idrissia
Daïra Charef
Daïra Djelfa
Daïra Hassi Bahbah
Daïra Dar Chioukh
Daïra Had Sahary
Daïra Birine
Daïra Aïn Oussara
Daïra Sidi Ladjel
Laghouat
Daïra Ain Madhi
Daïra Hassi R'Mel
Daïra Ksar El Hirane
Daïra Sidi Makhlouf
Daïra Laghouat
Daïra Oued Morra
Daïra Aflou
Daïra El Gheicha
Daïra Brida
Daïra Gueltat Sidi Saâd
Tébessa
Daïra Negrine
daïra Bir Elater
Daïra Oum Ali
daïra El Ogla
daïra Cheria
Daïra El Ma Labiodh
daïra Ouenza
Daïra El Aouinet
daïra Morsott
daïra Bir Mokadem
Daïra Tébessa
daïra El Kouif
Khenchela
Daïra Babar
Daïra Chechar
Daïra Ouled Rechache
Daïra Aïn Touila
Daïra de Djanet
Daïra El Hamma
Daïra Bouhmama
Daïra Kaïs
Tlemcen
Daïra Sebdou
Daïra Sidi Djilali
Daïra Ouled Mimoun
Daïra Aïn Tallout
Daïra Beni Boussaid
Daïra Beni Senous
Daïra Mansourah
Daïra Tlemcen
Daïra Chetouane
Daïra Bensekrane
Daïra Remchi
Daïra Maghnia
Daïra Sabra
Daïra Hennaya
Daïra Fellaoucene
Daïra Nedroma
Daïra de Honaïne
Daïra Ghazaouet
Daïra Bab El Assa
Daïra Marsa Ben M'Hidi
Saïda
Daïra El Hessasna
Daïra Aïn El Hadjar
Daïra Youb
Daïra Sidi Boubekeur
Daïra Saïda
Daïra Ouled Brahim
Tiaret
daïra Aïn Kermes
daïra Aïn Deheb
Daïra Sougueur
daïra Ksar Chellala
daïra Hamadia
daïra Mahdia
daïra Meghila
daïra Oued Lili
daïra Rahouia
Daïra Mechraa Safa
Daïra Tiaret
daïra Medroussa
Daïra Frenda
daïra Dahmouni
Tissemsilt
Daïra Bordj El Emir Abdelkader
Daïra Khemisti
Daïra Theniet El Had
Daïra Ammari
Daïra Tissemsilt
Daïra Lardjem
Daïra Bordj Bou Naama
Daïra Lazharia
Relizane
Daïra Ramka
Daïra Ammi Moussa
Daïra Aïn Tarek
Daïra Mendas
Daïra El Matmar
Daïra Relizane
Daïra Yellel
Daïra El Hamadna
Daïra Zemmora
Daïra Djdiouia
Daïra Sidi M'hamed Ben Ali
Daïra Mazouna
Daïra Oued Rhiou
Médéa
Daïra Chahbounia
Daïra El Omaria
Daïra Ksar El Boukhari
Daïra de Médéa
Daïra Ouamri
Daïra Ouled Antar
Daïra Ouzera
Daïra Aziz
Daïra Si Mahdjoub
Daïra Sidi Naamane
Daïra Berrouaghia
Daïra Seghouane
Daïra Tablat
Daïra El Azizia
Daïra El Guelb El Kbir
Daïra Beni Slimane
Daïra Aïn Boucif
Daïra Souagui
Daïra Chellalet El Adhaoura
Bouira
Daïra Lakhdaria
Daïra Kadiria
Daïra Bouira
Daïra Souk El Khemis
Daïra Bir Ghbalou
Daïra Aïn Bessam
Daïra Haizer
Daïra M'Chedallah
Daïra Bechloul
Daïra El Hachimia
Daïra Sour El Ghozlane
Daïra Bordj Oukhris
Souk Ahras
Daïra Haddada
daïra Ouled Driss
daïra Merahna
daïra Mechroha
Daïra Souk Ahras
daïra Taoura
daïra Oum El Adhaim
daïra Bir Bouhouche
daïra M'Daourouch
daïra Sedrata
Tizi Ouzou
Daïra Bouzguen
Daïra de Makouda
Daïra Ouaguenoun
Daïra Tizi Ouzou
Daïra Tigzirt
Daïra Azeffoun
Daïra Azazga
Daïra Mekla
Daïra Iferhounene
Daïra Aïn El Hammam
Daïra Beni Yenni
Daïra Ouacif
Daïra Tizi Ghenif
Daïra Larbaa N'Aït Irathen
Daïra Tizi Rached
Daïra Draa Ben Khedda
Daïra Draâ El Mizan
Daïra Boghni
Daïra Mâatkas
Daïra Beni Douala
Daïra Ouadhia
Boumerdès
Daïra Dellys
Daïra Baghlia
Daïra Naciria
Daïra Bordj Menaiel
Daïra Isser
Daïra Thenia
Daïra Boumerdès
Daïra Boudouaou
Daïra Khemis El Khechna
Aïn Defla
Daïra Aïn Defla
Daïra Aïn Lachiakh
Daïra Bathia
Daïra Bordj Emir Khaled
Daïra Boumedfaa
Daïra Djelida
Daïra Djendel
Daïra El Abadia
Daïra El Amra
Daïra El Attaf
Daïra Hammam Righa
Daïra Khemis Meliana
Daïra Miliana
Daïra Rouina
Blida
Daïra El Affroun
Daïra Mouzaia
Daïra Blida
Daïra Ouled Yaich
Daïra Oued El Alleug
Daïra Boufarik
Daïra Meftah
Daïra Larbâa
Daïra Bouinan
Daïra Bougara
Chlef
Daïra El Karimia
Daïra Ouled Ben Abdelkader
Daïra Beni Haoua
Daïra Ténès
Daïra Zeboudja
Daïra Abou El Hassen
Daïra El Marsa
Daïra Aïn Merane
Daïra Taougrite
Daïra Boukadir
Daïra Ouled Fares
Daïra Chlef
Daïra Oued Fodda
Tipaza
Daïra Ahmer El Aïn
Daïra Bou Ismaïl
Daïra Cherchell
Daïra Damous
Daïra Fouka
Daïra Hadjout
Daïra Koléa
Daïra Sidi Amar
Daïra Tipaza
Daïra Gouraya
Annaba
Daïra Annaba
Daïra Aïn Berda
Daïra Berrahal
Daïra Chetaibi
Daïra El Bouni
Daïra El Hadjar
El Tarf
Daïra Ben M'Hidi
Daïra de Besbes
Daïra Bouhadjar
Daïra Bouteldja
Daïra Drean
Daïra El Kala
Daïra El Tarf
Bordj Badji Mokhtar
Daïra de Bordj Badji Mokhtar
Timimoune
Daïra de Charouine
Daïra de Tinerkouk
Daïra Timimoun
Daïra Aougrout
Touggourt
Daïra Touggourt
Daïra Meggarine
Daïra Tamacine
Daïra Taïbet
Béni Abbès
Daïra d'Igli
Daïra de Tabelbala
Daïra de Kerzaz
Daïra de Ouled Khoudir
Daïra Béni Abbès
Daïra El Ouatta
In Salah
Daïra d'In Salah
Daïra d'In Ghar
El M'Ghair
Daïra Djamaa
Daïra El M'Ghair
Djanet
Daïra de Djanet
In Guezzam
Daïra In Guezzam
Daïra Tinzaouaten
El Meniaa
Daïra El Menia
Daïra Mansourah
Ouled Djellal
Daïra d'Ouled Djellal
Daïra Sidi Khaled