Cartogiraffe.com

Maison Relais de la commune de Kopstal

Maison Relais de la commune de Kopstal ass eng ëffentlech Persoun zu Kopstal.

Pin fir d'Lokalisatioun op der Kaart ze weisen Maison Relais de la commune de Kopstal

"Hausnummer" wird auf Luxemburgisch als "Hausnummer" geschrieben.
Postleitzahl
Strooss
Rue François-Christian Gerden
Gebaiwen
Ëffentlech