An der Baach

An der Baach is an asphalted street in Goesdorf.