Op der Driicht

Op der Driicht is an asphalted street in Goesdorf.