Kura

Kura
Dalili 1
Dan Hassan 0
Dukawa 1
Gundutse 1
Karfi 1
Kosawa 1
Kura Sarki 1
Kurun Sumau 1
Rigar Duka 0
Tanawa 0