Kanimekh (track 2)

Kanimekh (track 2) in Konimex Tumani.