Āliatufu River

Āliatufu River in Palauli.

Āliatufu River

waterway
River