Trung tâm Văn hóa đảo Nam Yết

Trung tâm Văn hóa đảo Nam Yết is a building in Xã Sinh Tồn.

Trung tâm Văn hóa đảo Nam Yết

building
Yes