Cartogiraffe.com

Đường tỉnh 133

Đường tỉnh 133 là một con đường quốc gia hoặc tiểu bang ở Huyện Sìn Hồ.

Pin để hiển thị vị trí trên bản đồ Đường tỉnh 133

Loại đường
Đường quốc lộ hoặc tỉnh lộ
Trạm xăng
CHXD Nậm Tăm
Nơi
Nậm Mống
Làng
Pa Khoá, Noong Hẻo