Tỉnh Lai Châu

Tỉnh Lai Châu

Tỉnh Lai Châu
Huyện Mường Tè
Xã Mù Cả 0
Tà Tổng 0
Xã Bum Tở 0
Thị trấn Mường Tè 0
Xã Mường Tè 0
Xã Nậm Khao 0
Huyện Sìn Hồ 30
Thành phố Lai Châu
Xã San Thàng 0
Phường Đông Phong 0
Phường Đoàn Kết 0
Phường Tân Phong 0
Phường Quyết Tiến 0
Tam Đường
Thị trấn Tam Đường 0
Nậm Nhùn 28
Tân Uyên 9
Than Uyên 10
Xã Bum Nưa 10
Xã Nùng Nàng 2
Xã Bản Giang 1
Xã Nậm Tăm 5
Xã Bản Hon 2
Phường Quyết Thắng 19
Thị trấn Phong Thổ 18
Xã Hoang Thèn 3
Xã Khổng Lào 2
Xã Mường So 8
Xã Sùng Phài 7