Cartogiraffe.com

Quốc lộ 279D

Quốc lộ 279D là một con đường liên bang hai làn xe với tốc độ cho phép là 80 ở Than Uyên.

Pin để hiển thị vị trí trên bản đồ Quốc lộ 279D

Loại đường
Đường liên bang
Làn đường
Tốc độ tối đa