Cartogiraffe.com

Đường Tôn Đức Thắng

Đường Tôn Đức Thắng là một con đường huyện ở Phường Quyết Thắng.