شهید یزدانی

شهید یزدانی is a street in بخش مرکزی.