علی بهمنی

علی بهمنی is a street in بخش مرکزی.

علی بهمنی

type of road
Secondary road