میدان جمهوری اسلامی

میدان جمهوری اسلامی is a street in بخش مرکزی.