ຫລວງພະບາງ

ຫລວງພະບາງ

ຫລວງພະບາງ
ເມືອງຈອມເພັດ 13
ເມືອງຫຼວງພະບາງ 317
ເມືອງນ້ຳບາກ 8
ເມືອງນານ 13
ເມືອງງອຍ 25
ເມືອງປາກອ 3
ເມືອງປາກແຊງ 34
ເມືອງໂພນໄຊ 153
ເມືອງພູຄູນ 7
ເມືອງວຽງຄຳ 4
ເມືອງຊຽງເງິນ 23
ເມືອງໂພນທອງ 1