ຫລວງພະບາງ

ຫລວງພະບາງ

ຫລວງພະບາງ
ເມືອງຈອມເພັດ 13
ເມືອງຫຼວງພະບາງ 323
ເມືອງນ້ຳບາກ 8
ເມືອງນານ 13
ເມືອງງອຍ 28
ເມືອງປາກອ 3
ເມືອງປາກແຊງ 34
ເມືອງໂພນໄຊ 154
ເມືອງພູຄູນ 7
ເມືອງວຽງຄຳ 4
ເມືອງຊຽງເງິນ 24
ເມືອງໂພນທອງ 1