ຫລວງພະບາງ

ຫລວງພະບາງ

ຫລວງພະບາງ
ເມືອງຈອມເພັດ 12
ເມືອງຫຼວງພະບາງ 309
ເມືອງນ້ຳບາກ 8
ເມືອງນານ 6
ເມືອງງອຍ 20
ເມືອງປາກອ 3
ເມືອງປາກແຊງ 34
ເມືອງໂພນໄຊ 150
ເມືອງພູຄູນ 8
ເມືອງວຽງຄຳ 4
ເມືອງຊຽງເງິນ 20
ເມືອງໂພນທອງ 1