ຫລວງພະບາງ

ຫລວງພະບາງ
ເມືອງຈອມເພັດ 8
ເມືອງຫຼວງພະບາງ 306
ເມືອງນ້ຳບາກ 7
ເມືອງນານ 7
ເມືອງງອຍ 19
ເມືອງປາກອ 3
ເມືອງປາກແຊງ 35
ເມືອງໂພນໄຊ 150
ເມືອງພູຄູນ 7
ເມືອງວຽງຄຳ 5
ເມືອງຊຽງເງິນ 19
ເມືອງໂພນທອງ 1