Tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Bắc Kạn
Chợ Đồn 8
Pác Nặm 0
Ba Bể 22
Bạch Thông 6
Bắc Kạn 34
Chợ Mới 12
Na Rì 11
Ngân Sơn 9