Tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Bắc Kạn
Chợ Đồn 8
Pác Nặm 0
Ba Bể 21
Bạch Thông 7
Bắc Kạn 24
Chợ Mới 12
Na Rì 12
Ngân Sơn 9