Tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Bắc Kạn
Chợ Đồn 8
Pác Nặm 1
Ba Bể 21
Bạch Thông 8
Bắc Kạn 22
Chợ Mới 13
Na Rì 17
Ngân Sơn 9