Tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Bắc Kạn
Chợ Đồn 8
Pác Nặm 0
Ba Bể 22
Bạch Thông 7
Bắc Kạn 35
Chợ Mới 13
Na Rì 11
Ngân Sơn 9