Sở Chỉ huy Hải quân Song Tử Tây

Sở Chỉ huy Hải quân Song Tử Tây is a building in Xã Song Tử Tây.

Sở Chỉ huy Hải quân Song Tử Tây

building
commercial