بخش مرکزی قرچک

بخش مرکزی قرچک
دهستان قشلاق جیتو 46
دهستان ولی آباد 38
قرچک 762