گلزار شهدای قرچک

گلزار شهدای قرچک in بخش مرکزی قرچک.