بلوار شهید ستاری

بلوار شهید ستاری is a street in بخش مرکزی قرچک.