شهید ستاری 1

شهید ستاری 1 is a street in بخش مرکزی قرچک.