امامزاده

امامزاده is a place of worship in بخش مرکزی قرچک.