ที่ทำการเทศบาลเมืองจันทนิมิต

ที่ทำการเทศบาลเมืองจันทนิมิต is a townhall in จังหวัดจันทบุรี.