ຜົ້ງສາລີ

ຜົ້ງສາລີ
ເມືອງບຸນເໜືອ 4
ເມືອງບຸນໃຕ້ 5
ເມືອງຍອດອ 2
ເມືອງຂວາ 7
ເມືອງໃໝ
ສົບຮຸນ 0
ເມືອງຜົ້ງສາລ 3
ເມືອງສຳພັນ 6